Basic steps to RNA-seq analyses using iPlant

Roger Barthelson introduces basic steps to RNA-seq analyses using iPlant.